Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so spracovaním, správou, uchovaním, používaním a kopírovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, číslo orientačné a popisné, mesto, PSČ, telefón, e-mail a podpis) spoločnosťou Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 283 99 757 konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, IČO 36 858 692 za účelom zisťovania spokojnosti s poskytovanými službami, zasielania noviniek o vozidlách, akciových ponukách, možnostiach financovania, popredajného servisu a iných marketingových ponúk a to prostredníctvom elektronickej pošty, poštovej zásielky, telefonicky alebo krátkymi SMS správami. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.  


© Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovensko