1. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely:

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so spracovaním, správou, uchovaním, používaním a kopírovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, číslo orientačné a popisné, mesto, PSČ, telefón, e-mail a podpis) spoločnosťou Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 283 99 757 konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, IČO 36 858 692 za účelom zisťovania spokojnosti s poskytovanými službami, zasielania noviniek o vozidlách, akciových ponukách, možnostiach financovania, popredajného servisu a iných marketingových ponúk a to prostredníctvom elektronickej pošty, poštovej zásielky, telefonicky alebo krátkymi SMS správami. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.  

2. Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou Hyundai Motor Czech s. r. o. so sídlom Siemensova 2717/4, 155 00 Praha konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia (ďalej len „prevádzkovateľ“).   Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

Účel

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Právny základ

 • zmluva

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail resp.: typ vozidla, VIN číslo

Doba uchovávania

5 rokov po skončení zmluvy

Účel

servisné akcie

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

Doba uchovávania

15 rokov

Účel

zvolávacie akcie

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, VIN číslo

Doba uchovávania

15 rokov

Účel

poskytovanie fleetových zliav

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, kópia úradného dokladu pre uplatnenie fleeteovej zľavy

Doba uchovávania

10 rokov

Účel

autopožičovňa

Právny základ

 • Zmluva

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, číslo telefónu

Doba uchovávania

10 rokov

Účel

spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 • zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,

Zoznam osobných údajov

titul, meno a priezvisko, adresa, číslo účtu

Účel

objednávka na servis

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

meno a priezvisko, adresa

Doba uchovávania

1 rok

Účel

výpočet splátok

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail

Doba uchovávania

1 rok

Účel

reklamácie

Právny základ

 • § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

meno a priezvisko, adresa

Doba uchovávania

10 rokov

Účel

vymáhanie pohľadávok

Právny základ

 • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

 • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

 • zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, rodné číslo, adresa

Doba uchovávania

5 rokov

Účel

exekúcie

Právny základ

 • zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zoznam osobných údajov

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

Doba uchovávania

7 rokov

Účel

monitorovanie priestorov

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

15 dní

Účel

marketing

Právny základ

 • článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail

Doba uchovávania

5 rokov

4. Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávané v elektronickej podobe sú umiestnené na serveroch umiestnených v krajinách EÚ. Osobné údaje nachádzajúce sa v papierovej podobe sa nachádzajú v Slovenskej republike. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov alebo po dobu na ktorú ste nám dali súhlas. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

6. Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom. 

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na našu Zodpovednú osobu, ktorej adresa je dpo@hyundai.sk alebo písomne na adresu: Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 17A, 821 04 Bratislava. Naša Zodpovedná osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili. 

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 


© Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovensko