Comliance culture hyundai

Compliance Culture 

Fungovanie v súlade s najvyššími štandardmi profesionality a integrity je pre Hyundai Slovensko nanajvýš dôležité. Preto sme vybudovali európsky systém riadenia súladu s nasledujúcimi piliermi: 

1.      Odhodlanie

Venujeme potrebný čas a zdroje na implementáciu a riadenie efektívnej štruktúry dodržiavania predpisov, ktorá podporuje rešpektovanie platných zákonov a interných zásad medzi našimi zamestnancami v celej Európe. 

Spoločnosť Hyundai Motor Europe zriadila špecializovanú funkciu dodržiavania predpisov, ktorej hlavným riaditeľom pre dodržiavanie predpisov je pán Hyun-Soo Kim. Je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi Hyundai Motor Europe. 

Náš tím pre dodržiavanie predpisov môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese:compliance@hyundai-europe.com 

2.      Šírenie povedomia

Zabezpečujeme, aby zamestnanci vedeli a rozumeli tomu, ako podnikať v súlade s platnými zákonmi a v súlade s našimi hodnotami. S týmto cieľom sme vytvorili Európsky kódex správania, ktorý odráža kľúčové právne záväzky a etické normy spoločnosti. Kódex správania je doplnený o špecifické zásady a usmernenia týkajúce sa tém, ktoré sú pre organizáciu veľmi dôležité. 

Rovnako poskytujeme našim manažérom a zamestnancom pravidelné školenia, ktoré im pomáhajú vyhýbať sa nezákonným a/alebo neetickým praktikám a prijímať správne rozhodnutia. 

Pre viac podrobností si prečítajte náš Kódex správania Hyundai Motor Europe dostupný na tomto odkaze (AJ). 

3.      Riadenie rizík

Náš tím Compliance je zodpovedný za identifikáciu a monitorovanie hlavných rizík, ktorým je naša organizácia a naše obchodné jednotky vystavené. Okrem toho sa implementujú a pravidelne prehodnocujú postupy a opatrenia na kontrolu a/alebo zmiernenie týchto rizík. 

4.      Nahláste svoje obavy

 Včasná identifikácia možných porušení platných zákonov alebo nášho Kódexu správania je kľúčom k tomu, aby sme včas prijali vhodné opatrenia. Preto je dôležité, aby ste nás informovali v prípade, že sa dozviete alebo budete mať podozrenie na nesprávne konanie. Môžete to nahlásiť prostredníctvom našej „Whistleblowing“ platformy, ktorá je k dispozícii na nasledujúcej stránke: https://hyundai.gan-compliance.com/caseReport 

Táto platforma zaručuje dôvernosť a vy máte možnosť anonymne nahlásiť, ak to povoľujú miestne zákony.