green wheels projekt hyundai ioniq

Cieľom projektu Green Wheels je vytvoriť otvorené vzdelávacie materiály v novo vznikajúcej oblasti prevádzky, opravy a servisu hybridných a elektrických vozidiel s využitím inovatívnych metód a prístupov, ako je kritické myslenie, vzdelávanie založené na skúmaní, kolaboratívna výučba, obrátená učebňa, Peer Instructions atď.

Projekt sa zameriava na zdokonaľovanie a obohacovanie metodiky učiteľov prostredníctvom inovatívnych metód, rozsiahlych školení a mentoringu. Projekt má v úmysle vyvinúť nové odborné učebné osnovy s využitím kritérií EÚ (ECVET-EQAVET) na navrhovanie kompetencií pre prevádzku, opravu a servis hybridných a elektrických vozidiel prostredníctvom inovatívnych materiálov pre e-learning a vzdelávacích aktivít založených na práci.

Projekty budú vytvárať hmatateľné a nehmotné výsledky, ako sú: komplexný online systém riadenia vzdelávania (LMS), e-learningové moduly a pracovné listy pre praktické úlohy, online obrazový slovník vo všetkých jazykoch projektu, zmiešané vzdelávacie zdroje, systém ECVET v VET automobilovom priemysle hybridných a elektrických vozidiel v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

Slovenskými partnermi projektu je Zväz automobilového priemyslu, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Duálna akadémia a Centrum moderného vzdelávania (CfME). 

Spoločnosť Hyundai spolupracuje na projekte Green wheels ako externý expert Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý zastáva pozíciu odborného dohľadu a spracovávala pripomienky a iniciatívne návrhy v rámci  tvorby študijných materiálov súvisiacich s prípravou nového modulu štúdia na stredných odborných školách – opravár elektrických vozidiel. Následne takto pripravené študijné materiály budú testované na pilotnej škole – na Duálnej akadémii.


Viac o projekte sa dozviete na stránke projektu Green Wheels: